Amituo4

南无观世音菩萨圣号 七字五音 加长板

amituo4  •  Duration: 2:12:01  •  Size: 120.86 MB

Download Play

Amituofo! 阿弥陀佛!(四字五音)

amituo4  •  Duration: 2:00:16  •  Size: 110.11 MB

Download Play

Namo Amituofo! 南无阿弥陀佛!

amituo4  •  Duration: 10:00  •  Size: 9.16 MB

Download Play

【Heaven & Hell】

amituo4  •  Duration: 1:49  •  Size: 1.66 MB

Download Play

Amituofo! 阿弥陀佛!(四字五音)

amituo4  •  Duration: 8:39  •  Size: 7.92 MB

Download Play

佛教卡通片:周利盘陀伽 - 扫尘除垢

amituo4  •  Duration: 27:38  •  Size: 25.3 MB

Download Play

了凡四训精华: 云谷禅师的千古经典开示 如何改造命运

amituo4  •  Duration: 19:11  •  Size: 17.56 MB

Download Play

胡小林居士谈:学习印光大师十念法 - 精华 (澳洲图文巴)

amituo4  •  Duration: 44:34  •  Size: 40.8 MB

Download Play

Om Mani Padme Hum (六字大明咒: 唵嘛呢叭咪吽)

amituo4  •  Duration: 8:12  •  Size: 7.51 MB

Download Play

南無阿彌陀佛聖號 六字四音 歸鄉佛號 剪輯2小時加長版 高清 Namo Amitabha Chanting

amitabhaamituofo  •  Duration: 2:02:22  •  Size: 112.03 MB

Download Play

南無 阿彌陀佛 西方三聖 淨土 2小時 南無 阿彌陀佛 阿弥陀佛 南無 阿彌陀佛 阿弥陀佛 Amitabha 나무아미타불 พระอมิตาภพุทธะ A-di-đà

Miraclelove  •  Duration: 2:05:07  •  Size: 114.55 MB

Download Play

南無阿彌陀佛聖號

Immortal Infinite Light  •  Duration: 27:31  •  Size: 25.19 MB

Download Play

Great Compassionate Mantra (梵音大悲咒)

amituo4  •  Duration: 7:35  •  Size: 6.94 MB

Download Play

Relaxing Music: One & Only . .

amituo4  •  Duration: 9:01  •  Size: 8.26 MB

Download Play